E-KRÉTA

Iskolánkról

Az iskoláztatás hagyományai a középkorig nyúlnak vissza Halásziban

Az 1500-as években plébániai iskola is működött a településen.
Az akkori mezővárosban tanított Samarjai János református tanító. Az 1619-es sóki zsinat jegyzőkönyve szerint Halászi iskolájában grammatikát és syntaxist is tanítottak. Az alapító okirat szerint a jelenlegi iskolát báró Eötvös József népiskolai törvénye alapján alapították 1868-ban. 1938-ban az ország akkori intézményei közül körülbelül száz volt nyolcosztályos, közéjük tartozott a halászi iskola is.

A múlt század ’60-as éveiben a tanulók száma megközelítette az ötszáz főt, a századfordulóig minden évfolyam legalább két osztállyal működött. A diákok létszáma az ezredforduló idején kezdett csökkenni, pillanatnyilag meghaladja a kétszáz főt.

Az iskola 2002 novemberében vette fel Szent Márton nevét
azzal a szándékkal, hogy ne csak egy legyen a községi iskolák sorában, hanem sajátos jelleggel rendelkezzen.

A név teljességgel utal a hagyományőrzésre, mely a Pedagógiai Program egyik célkitűzése, emellett a fenntartó önkormányzat elvárása volt, s nem utolsó sorban a kora középkor népszerű szentjére, a templom és a település patrónusára.

Jelmondata: „non recuso laborem”, azaz „nem vonakodom a munkától”,
az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára hosszútávon érvényes. Kifejezi a hitet, hogy az emberi erőfeszítésnek és a kitartó munkának van értelme és eredménye.

A Pedagógiai Programnak három kiemelt területe van:

- szilárd, biztos ismeretek nyújtása,
- idegen nyelvek oktatása,
- valamint a hagyományőrzés.

A három prioritás mellett nevelési-oktatási céljai között szerepel az egészséges életmódra nevelés, a társadalmi beilleszkedés segítése, a szűkebb és tágabb környezet megbecsülése, szeretete, védelme.

Külön figyelmet szentelünk a részképesség zavarral küszködő tanulók fejlesztésére, a beszédfogyatékosság javítására, a mozgásszervi, belgyógyászati elváltozások miatt orvosi javaslat alapján gyógytestnevelésre javasolt tanulók fejlesztésére.

Ennek megfelelően fejlesztő foglalkozásokat tartunk, melyeket gyógytestnevelőnk, gyógypedagógusunk és fejlesztő pedagógusunk irányít.


2007. szeptember 1-jétől intézményünk kibővült a korábbi Püski Községi Általános Iskolával.
2011. szeptemberétől Püski Tagintézményünk megszűnt.